Opțiuni cu o contribuție minimă


Menu Încheierea contractului de asigurare socială Contractul de asigurare socială descarcă model poate fi încheiat de orice persoană în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

opțiuni binare raidcall

Obligatoriu actul de identitate al reprezentantului trebuie să fie valabil, iar domiciliul sau reşedinţa acestuia să fie pe raza judeţului Botoşani. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă în două exemplare — câte unul pentru fiecare parte şi produce efecte de la data înregistrarii acestuia la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani.

Data înregistrarii este data la care persoana interesată sau reprezentantul acestuia a semnat contractul de asigurare socială în prezenta funcţionarului instituției.

software pentru opțiuni

Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu 1 ianuarie valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.

How to OPEN QUESTRADE Account - How to Start Investing in Canada 2021 - Step by Step Tutorial

Termenul de plată a contribuției este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. În cazul când plata se face în cont, mijlocul de plată utilizat ordin de plată, mandat poştal trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale opțiuni cu o contribuție minimă termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate - opțională sau obligatorie?

Asiguratul poate solicita oricând modificarea venitului lunar asigurat, în limitele stabilite de legislaţie, caz în care va fi încheiat un act adiţional descarcă model la contractul de asigurare socială. Asiguratul este obligat ca pe parcursul derulării contractului de asigurare socială să înştiinţeze Casa Judeţeană de Pensii Botoşani asupra modificărilor survenite în termenii contractului schimbare nume, adresă, act de identitate, telefon, adresă de e-mail etc.

bitcoins pe ios

Asiguratul este obligat să se prezinte la sediul Casei Judeţene opțiuni cu o contribuție minimă Pensii Botoşani ori de câte ori este invitat, respectând termenul din invitaţie. Rezilierea contractului de asigurare socială Atât asiguratul, cât şi Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, pot avea iniţiativa rezilierii contractului de asigurare socială.

cum să nu plătiți pentru impozitele în valută

În cazul când asiguratul doreşte rezilierea contractului de asigurare socială va depune o cerere descarcă model la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, iar rezilierea se va face începând cu data înregistrarii acesteia la registratura instituţiei, acesta având obligaţia de a achita contribuţia şi eventualele dobânzi şi penalităţi de întârziere pâna la data de început a rezilierii. Motivul pentru care Casa Judeţeană de Pensii Botoşani poate avea iniţiativa rezilierii contractului de asigurare socială este neplata contribuţiei de asigurări sociale, rezilierea făcându-se, în acest caz, începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

Decesul asiguratului este un alt motiv care duce la rezilierea contractului de asigurare socială.